Dokumenty do kredytu hipotecznego

Dokumenty

Dokumenty

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym zaciąganym z reguły na wysokie kwoty. Nic więc dziwnego, że przed wydaniem decyzji kredytowej bank musi posiąść jak najwięcej danych, które pozwolą jak najlepiej oszacować ryzyka związane z udzieleniem kredytu hipotecznego. Dlatego też wraz z wnioskiem o kredyt bank, będzie wymagał dostarczenia szeregu dokumentów.
Jakich dokumentów będziesz potrzebował? Oto narzędzie generujące listę dokumentów dochodowych oraz osobowych dołączanych do wniosku o kredyt mieszkaniowy, budowlany, refinansowy czy o pożyczkę hipoteczną.

Dokumenty do starań o kredyt hipoteczny – kalkulator

Poniższy skrypt pozwoli Ci poznać listę dokumentów identyfikacyjnych oraz dochodowych niezbędnych do otrzymania kredytu mieszkaniowego w wybranym banku. Wybierz bank, w którym zamierzasz się starać o kredyt, podaj cel kredytowania (zakup mieszkania lub domu, budowa domu, pożyczka hipoteczna, refinansowanie kredytu spłacanego w innym banku) oraz rodzaj uzyskiwanych dochodów (umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, działalność gospodarcza).

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu hipotecznego?

Zarówno w przypadku najczęstszego celu kredytowania, czyli zakupu nieruchomości, jak i w przypadku kredytu na budowę domu bank będzie wymagał podobnego zestawu dokumentów. Można je podzielić na 3 grupy – pierwszą z nich będą dokumenty identyfikacyjne, drugą – dokumenty dotyczące dochodów, a ostatnią – dokumentacja dotycząca nieruchomości.

Dokumenty osobowo-identyfikacyjne

Podstawowym dokumentem, jaki trzeba złożyć w banku starając się o kredyt hipoteczny jest wniosek kredytowy. Każdy bank posiada własne formularze wniosków o kredyt – można je znaleźć w oddziałach banków albo pobrać ze strony internetowej każdej z instytucji. Poza wnioskiem kredytowym należy do niego dołączyć takie dokumenty, jak:

 • dowód tożsamości (dowód osobisty);
 • drugi dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport, prawo jazdy) – w niektórych bankach;
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku programu Mieszkanie dla młodych);
 • odpis z aktu urodzenia dziecka (w przypadku programu Mieszkanie dla młodych);
 • dokument notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową (w przypadku, gdy małżonkowie ją posiadają)
 • wyrok rozwodowy (w przypadku osób rozwiedzionych)
 • dokument stwierdzający prawo do stałego pobytu w Polsce (w przypadku obcokrajowców).

Dokumenty dotyczące dochodów kredytobiorcy

Bank, udzielając kredytu hipotecznego wymaga, aby kredytobiorca posiadał odpowiednie dochody pozwalające na niezaburzoną spłatę takiego zobowiązania finansowego. Stąd lista dokumentów dochodowych wymaganych do kredytu może być całkiem pokaźna. Do najważniejszych dokumentów tego typu należą:

Dochody na podstawie umowy na pracę na czas określony lub nieokreślony

 • zaświadczenie o dochodach wydane przez pracodawcę (na druku odpowiedniego banku);
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie (z ostatnich 3 lub 6 miesięcy) – w zależności od banku);
 • wyciągi z pozostałych rachunków bankowych (w przypadku niektórych banków);
 • potwierdzone przez Urząd Skarbowy zeznanie PIT za poprzedni rok lub dwa lata (wybrane banki);
 • oświadczenie od pracodawcy o ewentualnym przedłużeniu umowy (w przypadku osób osiągających dochody na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony);
 • raport kredytowy z miejsca stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców oraz Polaków pracujących za granicą);

Dochody z działalności gospodarczej

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą należnego podatku;
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapłatą należnych składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych;
 • potwierdzony przez Urząd Skarbowy PIT za poprzedni rok;
 • wyciąg z rachunku firmowego za poprzedni rok (jeżeli kredytobiorca go posiada);
 • Księga Przychodów i Rozchodów (w przypadku działalności gospodarczej na podstawie KPiR).

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Lista dokumentów dotyczących mieszkania, domu czy działki budowlanej jest z reguły bardzo rozbudowana. Jej kształt jest zależny od banku oraz od sytuacji prawnej danej nieruchomości. Na przykład inne dokumenty będą wymagane w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym, a inne w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera. Do najczęściej wymaganych przez banki dokumentów dotyczących statusu nieruchomości należą:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
 • wypis/wyrys z ewidencji gruntów;
 • umowa przedwstępna kupna sprzedaży (w przypadku kupna na rynku wtórnym);
 • umowa przedwstępna z deweloperem wraz z załącznikami;
 • umowa rezerwacyjna z deweloperem;
 • ewentualne dokumenty stwierdzające wniesienie wkładu własnego (np. oświadczenie dewelopera);
 • pozwolenie na budowę (w przypadku kredytu budowlanego);